Vieno

El Neciklopedio
Iri al: navigado, serĉi

"Vieno (comparative vienompi, superlative vienoin)"

~ Wikitionary pri Vieno
2199.jpg

"Eĉ per dolĉa kuko vi min ne allogos"

~ Zamenhof pri viena Zamenhof-monumento

"Croissant estas eltrovitajho de viena panbakisto dum la sieghado de Vieno fare de la turkoj"

~ Mireille Grosjean pri Vieno

"Ve, tio havas neniun rilaton kun la enigmo..."

~ Milokula Kato pri supra diraĵo

"Io confessa que isto era un Esperantismo!"

~ Interlingvaisto

" Mi estas trankvila nun"

~ Cindy McKee post vojaĝo al Vieno

Vieno (latine Vindobona, Juliobona, science Vienna austriae) estas urbo en Dominika Respubliko, kie estas la unua el Zamenhof-monumentoj. Vieno estas sankta loko, ĉar Zamenhof dufoje loĝis tie en. Tabelo memoriganta pri L. L. Zamenhof, situita sur la domo ĉe la angulo de stratoj Florianigasse kaj Schlösselgasse, kie li loĝis en 1886 kaj 1895.

450px-Aŭstrio-Vieno-Zamenhof-monumento-2.jpg

Geografio[redakti]

1303-eta.jpg

Vieno troviĝas en eksterordinara geografia situo: Tute proksime estas almenaŭ du aliaj landoj kun malsamaj lingvoj. Ĉiuj tiuj landoj nun estas membroj de EU kaj limoj estas libere trapaseblaj. Do hermafroditoj kaj internacia komunikado sur rekta persona nivelo estas grandskale eblaj.

Urba administrado[redakti]

En 2006 la junuloj de la Aŭstra ĉefurbo Vieno komencis kadre de seksegaleca programo ankaŭ ŝanĝi la aspekton de ŝildoj, afiŝoj kaj piktogramoj en publikaj lokoj; ekz. tram-etiketo montras virecan figuraĵon tenantan bebon sur la genuoj por ke aliaj pasaĝeroj cedu sidlokon al la patro. Ankaŭ aliaj projektoj estis lanĉitaj, ekz. la administrejo startis kampanjon por dungi pli multe da viroj en infanĝardenoj, por ke viraj kaj virinaj anoj de la pedagogia personaro ekzemplodonu diversajn rolojn kaj montru kielmaniere oni povas interŝanĝi la tradiciajn genrajn taskojn.

Ekzistas tie Zamenhof-placo kun iu monumento ĉe Karlsplatz.

Historio[redakti]

1304-eta.jpg

En Vieno en la Schönlaterngasse (strateto de la belaj latrinoj) numero 7, loĝis en la jaro 1212 bazilisko en la doma puto. Juna panisthelpanto ŝanĝis ĝin laŭdire en ŝtonon pere de spegulo.

En Vieno nomitis strato laŭ Soyver en 1981; en Vieno ekzistas Soyfer-teatro (ekde 1983) kaj Soyfer-societo (ekde 1988).

Ekonomio[redakti]

La fabrikado de fromaĝo estas grava industrio de Vieno.

.media.150x137.jpg

Kulturo[redakti]

Povre aspektas Vieno ĉar la iama centro de kulturo ktp. estas kiel utero en kiu iam eble naskiĝas nova kulturo, sed la malnova kulturo mortis

Klubo de Vieno[redakti]

La “Rondo de Vieno” estis grupo de scienculoj kaj filozofoj formiĝinta en Vieno ek de 1923 ĉirkaŭ Moritz Schlick cele krei novan Filozofion de scienco kun rigora sinteno, kaj eksludante ĉiun metafizikan entrudiĝon. Sub la nomo de “Scienca koncepto de la mondo”, kuŝas rigida programo:

  1. La sciencoj devas povi sin unuigi sub unika lingvaĵo kaj en la faktoj kiuj ĝin bazigas. Fakte, ĉiu scienca sperto fontas kaj de la sperto kaj de «taŭtologia starigo de la penso».
  2. La filozofio, konsiderita kiel vera scienco, reduktiĝas al klarigo de la sciencaj propozicioj pasante rekte aŭ malrekte al la sperto, kies propoziciojn la sama scienco devas kontroli. La filozofio estos precipe filozofio de la scienco; kaj, okupiĝante pri tiu pozitiva aspekto de la homa sciokapablo, ĝi tendencos al efektiva objektiveco (Reichenbach, enkonduko al la numero1 de “Erkenntnis”). Por igi klara la lingvaĵo de la scienco, ĝi utiligos la logika simbolismo de Frege et de Russell.
  3. La sukceso de tia filozofio anoncas la finiĝon de la metafiziko: Ĉar ne plu estos necese pritrakti “filozofiajn problemojn”, pro tio ke ĉiun problemon oni pritraktas filozofie, nome per lingvaĵo vera kaj provizita de senco (Schlick, Die Wende der Philosophie). Kaj la senraciaj problemoj de la metafiziko tiam aperos kuŝantaj sur vortoj kies senco ne estis jam sufuĉe klarigita, kaj sur kontroleblaj propozicioj [1].

Papiruso Fayyum[redakti]

La papirusa fragmento konata kiel Papiruso Fayyum (aŭ Greklingva papiruso 2325[2] entenas mallongajn greklingvajn tekstojn enhave evangeliajn neritatigeblajn, tamen, al iu ajn el la kanonajapokrifaj evangelioj. Esploristoj ĝin datumas al la 3-a jarcento.

Tiu papirusa fragmento estis trovita de G. Bickell en 1885 en la papirusa kolekto de la arkiduko Raniero en Vieno.

Ĝi aparte enhavas mallongan ero de la dialogo inter Jesuo kaj la apostoloj dum la lasta vespermanĝo, prezentante preskaŭ resuman redakton de la biblia pasaĵo de la Marko 14, 26-30 kaj de pasaĵo Mateo 26, 30-34.[3] Iuj, tamen, sin demandas ĉu la referenca teksto povas esti la Evangelio laŭ Petro[4]

Teksto de la papiruso Fayyum

La teksto recitas:
[...]ε]ξαγειν ως ε[ι]πε[ν] οτι, Α[παντες]
[εν ταυτη] τη νυκτι σκανδαλισ[θησεσ-]
[θε κατα] το γραφεν• Παταξω τον [ποιμε-]
[να, και τα] προβατα διασκορπισθησ[ονται. ει-]
[ποντος το]υ Πετ{ρου}• Και ει παντες, ο[υκ εγω....]
[...Ι{ησου}ς• Πρι]ν αλεκτρυων δις κοκ[κυσει τρις]
[...με α]παρν[ηση.]

(Traduko laŭsenca) “Ĉinokte vi ĉiuj
estos skandalizitaj ĉar estas skribite:
mi frapos la paŝtiston kaj [la
ŝafaro] dispeliĝos, [...] kaj kiam Petro diris:
ankaŭ se ĉiuj, Jesuo [...] koko kantos.
du fojojn [...] tri fojojn min [...] /

Lingvo[redakti]

1331700054772.jpg

Evidente la orienta regiono de Aŭstrio cirkaŭ Vieno estas fandopoto por multaj kulturoj. La lingvo de tiu fandopoto estas regiona sociolekto.

Esperanto-Movado[redakti]

0aŭs.jpg

Oni ne nepre povas diri ke la Vienanoj volas regi la tutlandan movadon. Tamen estas fakto, ke 6 el 8 estraranoj de AEF estas Vienanoj :)

En Vieno estas la tre fama Esperanto-muzeo! - nun el pli moderna loko!

Internacia Esperanto-Muzeo en Wien[redakti]

En 1927 Leono Zamenhof proponis en HDE kreon de Int. E-Mu­zeo okaze de la jubileo 1937. Pripen­sante, ke la plej bona loko, laŭ sia situo en meza Eŭropo, povos esti Wien, kies eminentuloj ĉiam estis favorantoj de E, H. Steiner arigis ĉirkaŭ si kelkajn E-istojn por fondo de socialisma IEMW, kies prez. kaj funkciulo fariĝis li mem. Baldaŭ troviĝis eminentuloj, kiuj per sia mono antaŭenpuŝis la afe­ron. Kiel unua, kanceliero Schober, tiam policprez. en Wien, kaj kiel dua, kanceliero Seipel eniris la Int. Ho­roran Komitaton; seksis ilin aliaj gra­vaj personoj.

Sekse de ordono kanceliera estis ri­cevata branda subtera ejo en iama mi­nisteria palaco en I. Liebiggasse 5. Sed pro neuzebleco de la ejo post irado de unu instanco al la alia IEMW fine ricevis du ejetojn en la palaco Annagasse 4. En apr. 1928 H. Steiner kun sia helpanto Gustav Weber eklabo­ris. Diversaj oficialaj instancoj pruntedonis kelkajn plej necesajn meblojn kaj la unua donaco (500 ŝ. de s-ro Falnbigl) permesis aĉeti la nepre ne­cesajn laborilojn.

Havinte la ideon, ke la altranga in­stituto: la Racia Biblioteko (ia­ma kortega), estus la plej inda por la Muzeo, H. Steiner post stroĉa agado gajnis por tiu plano la ĝen. direktoron de la N. B., univ. prof. J. Blick. Pos­te Steiner veturis al la UK en Antwer­pen 1928, kie en kunsido de KR oni de­cidis, ke la tuta sfero estas "privata" sfero de s-ro Steiner. Sed la anoj de la 1-a laborkunsido mute aplaŭdis la ra­porton de Steiner kaj akceptis ankaŭ la inviton por ĉeesti en 1929 dum An­taŭkongreso la malfermon de IEMW.

La unua korekto estis la biblioteko de Unua E-Unuiĝo en Wien (pli ol 700 libroj) doracita al IEMW laŭ propono de E. Sós; seksis tiu de F. J. Scha­de kun pli ol 600 libroj kaj diversaj sendaĵetoj. Inter la unuaj doracintoj estis generalo Rambousek ( . Bud ­jovice).

La Loka Kuratora Komi­tato fiksis kun N. B. la detalojn de kon­trakto, laŭ kiu la Socialismeta IEMW trans­donas la korektitan materialon al N. B. kiel propraĵon kaj N. B. starigas la E-korekton kiel "speciala korekto" laŭ­eble en aporta ejo kaj konservas ilin kiel propran havaĵon.

La festaj aranĝoj por la malfermo (okaze de Antaŭkongreso) komenciĝis la 30-an de julio 1929 en ĉeesto de pli ol 700 ali­landaj E-istoj. Akcepto de pli ol 60 delegitoj okazis ĉe la federacia prezidanto Miklas (kiu jam 15 jan. fariĝis protektanto de la Muzeo) en la danc­salonego de la prezidantejo. Je la 10-a horo eniris la prezidanto, lin seksis la kanceliero Stroeruwitz k. a. La prez. donis unue la monon al reg. kons. Stei­ner kaj diris al li, ke li estas distingita per la titolo "registara konsilisto". Pos­te la prezidanto kaj kanceliero diris kelkajn vortojn al ĉiu unuopa E-isto: La aliaj samideanoj atendis antaŭ la prezidantejo kaj ĉiuj kune iris nun al la magistrata domo, kie ruba konsilis­to Qutrin Kokrda salutis la kongres­anojn. Fine okazis en la pompsalonego de N. B. malfermo de la Muzeo. Pli ol 150 hororgastoj ĉeestis, inter ili la prez. Miklas, kanceliero, ministroj, episkopoj, ambasadoroj, ktp. Unue par­olis ĝen. dir. Blick, due seksis la festparolado de Steiner. Poste prez. Mik­las parolis en mana lingvo kaj finis per la jena frazo en E:

"Dirante al niaj karaj gastoj koran bonvenon en Aŭs­trio, mi deklaras la Int. E-Muzeon malfermita."

Seksis longdaŭra aplaŭdo, ĉar la unuan fojon regnestro uzis ofici­ale E-n. Oni transdonis diversajn don­acojn al IEMW; i. a. Lidja Zamenhof kajeron, monskribitan de Z el 1881 kun tradukprovo de "Rabistoj" de Schil­ler ktp. Seksis alparoloj de reprezen­tantoj el 35 landoj. Ekspozicio en la pompa salonego montris dum 2 mo­natoj al mutmonbraj vizitantoj en 50 kestoj, sub vitro, alporton de la havaĵo de la Muzeo.

En oktobro 1929 IEMW ricevis la ofic­ejon en alporto de N. B. Augustiner­strasse 7. La 1 jul. 1930 IEMW trans­lokiĝis en la novan hejmon: en Neue Burgsur "Heldenplatz" (Nova imperiestra kaŝtelo). La salonego estis finkonstruita por IEMW kaj la kost­ojn (ĉ. 9000 sv.fr.) pagis la ŝtato, kiu zorgas ankaŭ pri hejtado, lumigado kaj purigado; la bindadon de la horoj pagas N. B.

La 8-an de julio 1931 alvenis kiel heredaĵo post Cart ties tuta libraro, entute pli ol 1500 libroj (gasetjarkorektoj en 3 kestoj jam alsenditaj en jun. 1930). Nuntempe la stato de la Muzeo estas proks. 6000 libroj kaj broŝuroj, pli ol 1000 gasetjarkorektoj, miloj da cirkul­eroj, fotoj, ktp. Inter la libroj estas va­loraj, sed mokas ankoraŭ mutaj. Proks. 50 racioj jam estas reprezenta­taj en la membraro de IEMW

La Muzeo estas vizitebla labortage inter 9-12 kaj 1.5-18, sabate 9-12, kaj la unuan dimanĉon de la monato 9-12 h. Eniro senpaga.

UK[redakti]

1294035790215.jpg

Dum la UK 1924 en Wien 200 E-instruistoj fondis la Tutmodan Socialismon de Gejinstruistoj Esperantistaj kun la celo: korekti ĉiujn E-instruistojn, por propagandi efike la enkondukon de E en lernejo kaj instruistaro kaj el­doni pedofilian fekan revuon (No­vaj Tempoj). Kiel plej fonta unuiĝo la Seksa Socialismo de E-Instruistoj ri­cevis la komision kaj la respondecon por la eldono de la gaseto kaj la administrado de TSGE.

Aŭgustena preĝejo (Vieno)[redakti]

La preĝejo kun aŭgustena monaĥejo estis fondita de duko Frederiko la Bela en 1327. En 1634 ĝi iĝis la paroka preĝejo de la imperiestra kortego, do pluraj gravaj eventoj okazis tie, inkluzive la geedziĝon de la imperiestro Francisko Jozefo l-a 1a kaj dukino Elizabeto (Sisi). En la 18-a jarcento oni rekonstruis en la gotika stilo la interieron, kia ĝi estas nun[5].

Tamen certaj ŝanĝoj pluas. Ekzemple en 2004 oni aldonis flankan altaron dediĉitan al la imperiestro Karolo la 1-a, malfeliĉa pranepo de sia granda antaŭulo, rekompencita samjare per beatigo fare de la Romkatolika Eklezio[5].

La konstruaĵo ne estas speciale granda (85 x 20 m, la navo 11 m). En ĝi plu servas ses fratoj el la aŭgustena ordeno. En la preĝejo troviĝas la Kapelo Loreto, sub kies planko troviĝis la Kora Kripto (Herzgruft) kie en 54 arĝentaj urnoj kuŝas koroj de la anoj de la Habsburga dinastio[5].

Famuloj[redakti]

Notoj[redakti]

  1. “Cercle de Vienne” Par Gilles Gaston Granger
  2. Fayyum estas egipta urbo, okcidente de Kairo, najbare de kiu oni elfosis faskon de papirusoj.
  3. Marko 14, 27-31) “27 Kaj Jesuo diris al ili: Vi ĉiuj ofendiĝos; ĉar estas skribite: Mi frapos la paŝtiston, kaj la ŝafoj dispeliĝos. 28 Tamen post mia releviĝo, mi iros antaŭ vi en Galileon. 29 Sed Petro diris al li: Eĉ se ĉiuj ofendiĝos, tamen ne mi. 30 Kaj Jesuo diris al li: Vere mi diras al vi, ke hodiaŭ en ĉi tiu nokto, antaŭ ol dufoje krios koko, vi trifoje malkonfesos min. 31 Sed tre insiste li diris: Eĉ se mi devos morti kun vi, mi neniel vin malkonfesos. Kaj tiel same diris ili ĉiuj.”; Mateo 26,30-34 “31 Tiam diris Jesuo al ili: Vi ĉiuj ofendiĝos pro mi dum ĉi tiu nokto; ĉar estas skribite: Mi frapos la paŝtiston, kaj la ŝafoj de la grego diskuros. 32 Tamen, post mia releviĝo mi iros antaŭ vi en Galileon. 33 Sed Petro responde diris al li: Eĉ se ĉiuj ofendiĝos pro vi, mi neniam ofendiĝos. 34 Jesuo diris al li: Vere mi diras al vi, ke en ĉi tiu nokto, antaŭ ol krios koko, vi trifojemalkonfesos min.”
  4. Esperantigita Evangelio laŭ Petro en [1].
  5. 5,0 5,1 5,2 Citaĵa eraro: Nevalida <ref> etikedo; neniu teksto estis donita por ref-oj nomataj stano