Itala ekonomio

El Neciklopedio
Salti al navigilo Salti al serĉilo
1763.jpg

Jes, ankoraŭ estas itala ekonomio. La konkuremon de la itala ekonomio estas forte ligita al la ebleco de lertecoj kaj metio manfaritaĵo kreiva kaj arta estas unu el la plej bonaj leviloj por renversi la aktuala ekonomia kaj socia depresio.

Internacieco[redakti]

1015 n.jpg

En 1920, dank' al klo­podo de prof. Giovanni Saggiori, la Int. Specimenfoiro de Padova uzis E-n por sia int. korespondado kaj por siaj reklamiloj. En la Foiro mem malfermiĝis age de la loka grupo E-Stando. En 1921 IEF sendis cirkuleron pri E ĝin rekomendante por komerca uzado al 80 Komercaj Ĉambroj Italaj. 36 el ili respondis; 12 raportis pri E-movado en sia teritorio; 3 montris sin favoraj. En 1922 la estraro de la Komerca kaj Industria Ĉambro de Padova sendis in­viton al la Unuiĝo de la Italaj Komer­caj kaj Industriaj Ĉambroj "iniciati ĉe la Int. Komerca Ĉambro la studadon kaj solvon de la problemo de oficialigo de unu sola helpa int. lingvo kaj ĝia disvastigo".

En 1923 granda okazintaĵo por E en la komerco por Italujo kaj por la tuta mondo estis la Unua Int. Konfe­renco por Komerca Helplin­gvo, okazinta en Venezia (2-4 apr. 1923) ĉe la sidejo de la loka Komerca kaj Industria Ĉambro. Estis reprezen­titaj en la grava kunveno 201 organiza­ĵoj komercaj, ŝtataj, regionaj, urbaj, (potitikaj, turismaj, lernejaj ktp.): el ili 20 int. specimenfoiroj. Efektiva prez. de la konferenco estis John Merchant de la Komerca Ĉambro de Sheffield; efektivaj vicprez-oj prof. Filippo Ra­vizza de la Komerca Ĉambro de Mila­no kaj André Baudet de la Komerca Ĉambro de Paris. La ĝenerala sekreta­riejo estis ĉe la Itala Komerca Ĉam­bro por Svislando (Genive). Tiu Ĉam­bro iniciatis la organizon de tiu ĉi gra­va komerca kunveno, kaj ĝia ĝen. sekr. d-ro Chiostergi klarigis al la par­toprenintoj la gravecon de la tempo Gravaj deklaroj pri utileco de E estas farataj flanke de la reprezentantoj de la Int. Specimenfoiroj.

Parolantaj pupoj[redakti]

Metioj, ĉiam estis unu el la stampoj de la itala ekonomio en la mondo, ĉar kio karakterizas nian fabrikado sistemo estas ankoraŭ tiu aro de kapabloj kaj scio kaj lokaj (Knologed Laboristoj), ke ĉiufoje pli serĉi novajn merkatojn.

Maljunaj italaj lignaĵistoj skulptas el lignopecoj marionetojn, al kiu ili donas nomojn. Ĉi marionetoj parolas, ridas, moviĝas, kreskas, petolas, agas tute kiel infano. Kaj kiel infano ili trairas la unuajn infanajn tentojn: kaŝa neiro al la lernejo por spekti pupteatron, amikiĝo kun alia friponeto kiu ilin devojigas, renkontiĝo kun trompistoj, iluzio pri fabela lando, ŝtelado, kaptiĝo fare de la ĝendarmoj, risko esti fritita kiel fiŝo, efektiva transformiĝo al azeno kun longaj oreloj, ĉar ili estas maldiligenta en la lernejo, ktp. Se ili agas malbone troviĝos malbone; se ili agas bone, ili ĝuos rekompencon. Akompanas pupojn kiel gardanĝelo la bluharaj feinoj, kiuj klopodas reenvojigi ilin sur la relojn de honesteco; saĝajn maksimojn distribuas la parolantaj griloj.

Gazetaro[redakti]

13b997.png

En 1913 la E eldonejo A.Paolet eldonis monatan revuon L' E' kiu, krom provizora ĉeso pro la milito, aperis ĝis fino de 1922. De 1923 ĝis 1927 ĝia titolo fariĝis Itala E-a Revuo. En l928 ree ĝi aperis sub la malnova titolo ĝis 1929. Ĉiam tiu ĉi revuo estis sub patronado de IKE, kaj preskaŭ ĉiam ĝi pli-malpli funkciis kiel organo de IEF. Tiu ĉi revuo, kiu respegulis la tutan italan E-movadon, ĉesis en la fino de 1929 kaj estis anstataŭata de la monata Rivista Italiana di E, organo de IKE kaj IEF, eldonita en 1930-31 en Udine kaj direktita de Bodini. En 1932 ankaŭ tiu ĉi revuo ĉesis kaj estis anstataŭata de grandformata gazeto duonmonata L' E' eldonata en Torino (dir. Nicola La Colla). Ĉiuj menciitaj revuoj kaj gazetoj aperis dulingve.

Noviala rakonto[redakti]

Italiana novialisto eniras un bankon in New York kay demandas parolari al oficiario pri prunto. La italiano diras, que li devas voyagiari al Italio dumrante du semanoj kay besonas pruntari $5,000.
La oficiario diras, que por konsiderari un prunton la bank' besonas un garantion de alkiun formo.
Donc l' italiano donas la klavojn de sia nova Ferrari, ankau li donas dokumentojn por ito. L' automobilo estas parkata in la strado avantaŭ la bank'.
L' oficiario akceptas l' auton quiel garantion sufficentan. La kliento exiras kay la presidento kay suaj oficiarioj ridas pri simpla italiano, quiu donatas sian Ferrari'n kustante 250 mil dolaroj quiel garantio por pruntari 5 mil dollarojn. Un oficiario parkas la Ferrari'n in la subterrana garagho de l' bank'.
Post du semanoj l' italiano revenas kay restituas 5 mil dollarojn, plus payas l' interestojn per 15 dollaroj 41 centimoj.
Li oficiario diras:
- Ghentila senioro, tio essis vermene agreabila, serviri por tia kliento quiel vu, kay l' operationo passatis totmene bone. Sed permissu questionari vin, pro que noi estas tre konfusataj. Noi recivetis informacionon ye vua konto, que vu essas multimilionario. Donc, pro quio vu besonatis pruntari 5 mil dollarojn de ni?
L' italiano respondas:
- In quiu altria lok' yo possetus parkari mian Ferrari'n dumrante du semanoj in New York per 15 dollaroj 41 centimoj, kay esperari reciveri ghin in bona stato?

Energio[redakti]

173b-skola.jpg

Italio aĉetas nuklearan elektron el Francio :-(. Se problemo okazas nenio eksplodas en Italio. Plue, Francio vendas elektron subkoste, ĉar la registaro pagis la kostruadajn kostojn, kiu estas 50% de la produka kosto de nukleara elektro.

Ludoj[redakti]

En Italio la hazardludo estas malpermesita de la leĝo. Hazardludoj estas ĉiuj malpermesitaj de la leĝo en Italio... escepte kiam la ŝtato mem organizas la hazardludo!... aŭ kiam la ŝtato mem permesas (kontraŭ impoŝt-pago), al iu firmao organizi hazardludon!

Tamen fari leĝon kaj respektigi leĝon estas du aferoj diversaj. En Italio oni ne estas tre severaj kontraŭ la malrespektantoj de la leĝoj, kondiĉe ke ne temas pri iu kiu estas tro malriĉa. ;o)

Turismo[redakti]

La unua E-lingva gvid­libreto en Italujo estas eldonita en 1912 en Ravenna, kies presadon mon­subtenis la urbestraro. En 1914 la E ­Unuiĝo de Genova eldonis 13-paĝan gvidlibreton. En 1921 en Trento oni el­donis ampleksan gvidlibron. Sufiĉe ampleksa estis ankaŭ la bone kaj zor­ge ilustrita Gvidlibro "Venecio". En 1926 estas eldonita de la E eldonejo A. Paolet Gvidlibro de Mantova (mon­subtenata de la tiea urbestraro kaj Ko­merca Ĉambro). Eldonitaj ankaŭ de A. Paolet estas malgrandaj gvidlibretoj pri urboj Assisi, Bologna, Rimini. Speciale menciinda, absolute komparebla al la plej gravaj int. gvidlibroj estas la gvidlibro Milano kaj lagoj de Lombardio (enhavo tradukita, kontrolita kaj parte verkita de inĝ. R. Orengo) kies tekston kaj aranĝon prizorgis la granda asocio "Touring Club italiano, Milano." Tiu libro aperis en 1931: ĝi enhavas multajn urbajn kaj regionajn kartojn kaj planojn, plej zor­ge redaktitajn kaj multkolore presitajn per plej modernaj metodoj. Turismaj plifaciligoj por kongresoj de E estis ĉiam ricevataj (rabatoj ktp.) pere de italaj Ŝtatfervojoj kaj pere de itala Kompanio de Turismo.

En la lastaj jaroj la Itala Esperanto-Centro organizis divarsajn Esperanto-karavanojn de eksterlandaj Esperantistoj al Italujo okaze de raciaj kongresoj (Como 1930, Padova 1931) kaj de italaj Esperantistoj al Int. Kongresoj de ESPERANTO. La karavanon al Paris partoprenis preskaŭ 50 personoj.

Bovinoj[redakti]

Vi havas du bovinojn.

Bedaŭrinde vi ne scias kie ili estas kaj do vi decidas iri por tagmanĝo.